Demontering av byggnader och anlaggningar, markarbeten

Demontering av gamla byggnader och anläggningar, isärtagning eller en fullständig förstöring av byggnadens konstruktion, skapande av förhållanden för uppmontering av nya konstruktioner och utrustning.

Demontering av byggnadens inre bärande element, nedmontering av mellanväggar och dekorationsmaterial.
Bortforslande och återvinning av byggsopor, iordningställande av byggområdet.
Genomförandeprojekt, godkännande av arbetsskyddsingenjören, optimala lösningar, socialt ansvar, personalförsäkringar och riskförsäkringar.

Comments are closed.